Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0887 428 571, 0887 428 110
Изкупуване на стари автомобили: 0879 222 864
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

Дейности: Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Като подизпълнители на „Българска Рециклираща Компания” Еад като Организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), дружества от холдинга, отговарящи на съответния разрешителен режим, извършват следните дейности.


Третирането на един автомобил и материалите от него преминава през няколко етапа:

Събиране

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип "Пътна помощ".

Обадете се на нашия безплатен телефон 0800 80 811 или пуснете запитване чрез нашата електронна форма за да получите оферта за вашата стара кола.

Временно съхранение

Временното съхранение се извършва на площадки и центрове за разкомплектоване.

Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция "Мерки и измервателни уреди".

При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Предварително третиране

След постъпване от площадките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на специално обособени за целта места.

Проектирането и изграждането на площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата за третиране на опадъците от моторни превозни средства (Обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013).

Практиката на дружеството показва, че приетите за разкомплектоване ИУМПС най-общо се делят на три типа:

а) ИУМПС за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и компоненти за нова употреба (около 10% от общия поток ИУМПС);

б) ИУМПС за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от приемчика, за рециклиране или повторна употреба - (около 30% от общия поток);

в) ИУМПС за рециклиране без запазване на детайли - (около 60%).

Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са класифицирани като опасни отпадъци.

Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо третиране.

След разкомплектоването остатъкът от ИУМПС се шредира.

По време на шредирането материалите преминават през серия от механични и физични сепарации, като по този начин се разделят металните от неметалните отпадъци, черни от цветни метали.

Така получените отпадъци се предават за оползотворяване на рециклиращата индустрия.

Процесите на рециклиране значително намаляват необходимостта от невъзобновими природни ресурси, което води и до намаляване на замърсяванията. Около 75 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.

Оползотворяване и рециклиране

Отпадъците за рециклиране се реализират от организацията по оползотворяване за ИУМПС „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”ЕАД на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане.

 


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2017 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.