Черен скрап и електроника: 0885 001 383
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
стара техника

Дейности: Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Като ГЛАВЕН ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ”АД като Организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), „НОРД ХОЛДИНГ”АД извършва следните дейности.

Третирането на един автомобил и материалите от него преминава през няколко етапа:

Събиране

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип "Пътна помощ".

Вижте карта на площадките, на които може да предадете своето излязло от употреба МПС или да се обадите за съдействие по извозването му – тук

Временно съхранение

Временното съхранение се извършва на площадки и центрове за разкомплектоване.

Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция "Мерки и измервателни уреди".

При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

 Предварително третиране

След постъпване от площадките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват  на специално обособени за целта места.

Проектирането и изграждането на площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата за третиране на опадъците от моторни превозни средства (Обн. ДВ бр.104/2004).

Практиката на дружеството показва, че приетите за разкомплектоване ИУМПС най-общо се делят на три типа:

а) ИУМПС за детайлно разкомплектоване с оглед запазване целостта на детайли и компоненти за нова употреба (около 10% от общия поток ИУМПС);

б) ИУМПС за разкомплектоване със запазване на малка част детайли, указани от приемчика, за рециклиране или повторна употреба - (около 30% от общия поток);

в) ИУМПС за рециклиране без запазване на детайли - (около 60%).

Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са класифицирани като опасни отпадъци.

Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се  извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо третиране.

След разкомплектоването остатъкът от ИУМПС се шредира.

По време на шредирането материалите преминават през серия от механични и физични сепарации, като по този начин се разделят металните от неметалните отпадъци, черни от цветни метали.

Така получените отпадъци се предават за оползотворяване на рециклиращата индустрия.

Процесите на рециклиране значително намаляват необходимостта от невъзобновими природни ресурси, което води и до намаляване на замърсяванията. Около 75 % от ИУМПС, основно метали, се рециклират в ЕС.

Оползотворяване и рециклиране

Отпадъците за рециклиране се реализират организацията по оползотворяване за ИУМПС „Норд Авторециклинг”ЕАД на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2014 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.